Brama Miłosierdzia w Sanktuarium NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej

Uroczyste przejście pielgrzymów przez Bramę Miłosierdzia w Sanktuarium NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, poza specjalnymi uroczystościami diecezjalnymi, odbywa się także każdego miesiąca w wybraną sobotę (najbliższe 27 lutego). Rozpoczyna się o g. 10 przed bazyliką, gdzie odmawiana jest modlitwa wprowadzająca. Następnie, już po przejściu przez Drzwi Święte, odnawiane są przyrzeczenia chrzcielne, odbywa się nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, Msza św. i Różaniec. Modlitewne spotkanie z Jezusem i Maryją można następnie kontynuować w formie indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy NMP Różańcowej.

W kolejnych miesiącach uroczyste przejście przez Bramę Miłosierdzia odbędzie się 5 marca, 23 kwietnia, 28 maja, 25 czerwca, 23 lipca, 27 sierpnia, 24 września, 22 października oraz 19 listopada.

dg_jubileusz

dg-brama2

Bullą Misericordiae vultus z dnia 11 kwietnia 2015 roku Ojciec Święty Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który trwać będzie do Niedzieli Chrystusa Króla Wszechświata, tj. do 20 listopada 2016roku. W czasie Roku Miłosierdzia będzie można uzyskać jubileuszowe odpusty.

Przez odpust rozumie się darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych (Katechizm Kościoła Katolickiego 1471).

1. Aby uzyskać odpust, trzeba być w stanie łaski uświęcającej. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.

2. Odpust można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Można zyskać go dla siebie lub ofiarować za zmarłych.

3. Uzyskanie odpustu w Kościołach Jubileuszowych, wiąże się z przekroczeniem Drzwi Świętych, będących Bramą Miłosierdzia i zatrzymaniem się na modlitwie. Ponadto trzeba spełnić następujące warunki:

a. Przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

Można to uczynić przed lub po przekroczeniu Drzwi Świętych.

b. Przyjąć Komunię świętą.

Komunię świętą można przyjąć poza Kościołem Jubileuszowym. Dobrze byłoby uczestniczyć w tym dniu we Mszy św., ale nie jest to warunek konieczny do uzyskania odpustu. Konieczne jest tylko przyjęcie Komunii św.

c. Odmówić modlitwę za papieża (można odmówić: Ojcze Nasz lub Zdrowaś Maryjo lub Pod Twoja obronę, itp. lub inną modlitwę wedle własnego uznania).

d. Odmówić przynajmniej jedno Ojcze Nasz w intencjach, które Ojciec Święty nosi w swoim sercu. Chociaż do uzyskania odpustu wystarczy jednokrotne odmówienie Ojcze Nasz, zachęca się do wielokrotnego odmawiania tej modlitwy (por. Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Przydatne informacje o przebiegu Jubileuszu. Przejście przez drzwi).

e. Odmówić Wyznanie wiary.

Zgodnie z postanowieniem papieża Franciszka „(…) za każdym razem, kiedy wierny sam wykona jeden lub kilka z uczynków co do ciała i duszy, również otrzyma jubileuszowy odpust” (List do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji abp. Rino Fisichella). Oczywiście wierny powinien spełnić zwykłe warunki uzyskania odpustu.

Chorzy, osoby starsze i samotne, które nie mogą przekroczyć Drzwi Świętych, mogą uzyskać odpust zupełny poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestnictwo we Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu. Poza tym osoby te muszą zachować zwykłe warunki uzyskania odpustu (por. List do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji abp. Rino Fisichella).

Więźniowie mogą otrzymać odpust jubileuszowy w kaplicach więziennych oraz za każdym razem, kiedy przekraczając drzwi swojej celi, kierują swoje myśli i modlitwę do Ojca. Ten gest bowiem oznacza dla nich przejście przez Drzwi Święte (por. List do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji abp. Rino Fisichella). Poza tym muszą spełnić zwykłe warunki uzyskania odpustu.

Zachęca się  ale nie jest to konieczne do uzyskania odpustu  aby po przekroczeniu Drzwi Świętych odmówić modlitwę jubileuszową papieża Franciszka. Ojciec Święty prosi także o refleksję nad miłosierdziem Bożym (List do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji abp. Rina Fisichelli). Ponadto zaleca się, aby na koniec wszystkich modlitw odmówić inwokację do Pana Jezusa Miłosiernego, np. Jezu Miłosierny, ufam Tobie.

Choć Ojciec Święty o tym nie wspomina dobrze by było, aby więźniowie, osoby starsze i samotne, które nie mogą przekroczyć Drzwi Świętych oraz osoby które otrzymują odpust jubileuszowy za dzieła miłosierdzia pomodlili się za papieża Franciszka i odmówili wyznanie wiary.

Na czas przeżywania Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia wszystkim diecezjanom Diecezji Sosnowieckiej udzielam pasterskiego błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha św.

+Grzegorz Kaszak
Biskup Sosnowiecki

Warunki zwykłe do uzyskania odpustu

1. Odpust zupełny można uzyskać jeden raz w ciągi dnia. Można zyskać go dla siebie lub ofiarować za zmarłych. Aby uzyskać odpust trzeba być w stanie łaski uświęcającej, przynajmniej pod koniec wypełniania przypisanych czynności.

2. Wykluczyć wszelkie przywiązanie do grzechu nawet powszedniego.

3. Przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Można to uczynić przed lub po czynie, z którym związany jest odpust. Jedna sakramentalna spowiedź wystarcza do uzyskania kilku odpustów.

4. Przyjąć Komunię Świętą. Do każdego odpustu zupełnego wymagane jest przyjęcie Komunii Świętej.

5. Pomodlić się wedle intencji Ojca Świętego. Radzi się, aby było to Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo. Choć wierny wedle własnego uznania może użyć innych modlitw. Za każdym razem, gdy chce się uzyskać odpust zupełny, trzeba pomodlić się wedle intencji Ojca Świętego.

 

 

Modlitwa Jubileuszowa Papieża Franciszka

Panie Jezu Chryste,
Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski
i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego.
Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.
Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza,
a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych.
Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie,
a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.
Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego nas:
O, gdybyś znała dar Boży!

Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego,
Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie:
spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego.
Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to,
aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie:
niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga.
Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem,
aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana,
a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.

Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen