Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Ochrzczeni w sakramencie bierzmowania przechodzą kolejny jego etap.

Sakrament bierzmowania udzielany jest młodzieży ze szkoły ponadpodstawowej (gimnazjum) należącej terytorialnie lub personalnie do parafii. Przygotowanie do tego sakramentu powinno trwać przynajmniej przez cały rok, spotkania obejmują formację i przygotowanie tej uroczystości.

Sakrament ten może przyjąć osoba, która:

– złoży prośbę o udzielenie sakramentu,
– uczestniczy w spotkaniach formacyjnych,
– przedstawi odpis aktu chrztu św.,
– przedstawi zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę.

Osoby z poza parafii muszą przedstawić kilka miesięcy przed terminem bierzmowania zgodę na przyjęcie sakramentu podpisaną przez Proboszcza swojej parafii.

„Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz bronienia jej” (KKK, 1285). Bierzmowani otrzymują niezniszczalny charakter, czyli znamię Pańskie, tak że nie można powtarzać sakramentu bierzmowania.

Pierwszym i zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup. Każdy kapłan, na pierwszym miejscu jednak proboszcz, może udzielić bierzmowania w niebezpieczeństwie śmierci dzieciom lub dorosłym. Również może udzielić bierzmowania kapłan, który otrzymał od biskupa diecezjalnego pozwolenie na chrzest dorosłego lub będącego w wieku katechizacji. Biskup, dla ważnej przyczyny, może poprosić kapłanów do wspólnego udzielania bierzmowania.

Bierzmowania powinno się udzielać zwykle podczas Mszy św, aby w ten sposób ukazać ścisły związek tego sakramentu z całym wtajemniczeniem chrześcijańskim, które osiąga swój szczyt w przyjęciu Ciała Chrystusa. Stąd też bierzmowani uczestniczą w Eucharystii, przez którą ich wtajemniczenie zostaje dopełnione. Jeżeli bierzmowanie byłoby udzielane poza Mszą św., powinna je poprzedzać liturgia Słowa Bożego.

Bierzmowanie w parafii powinno być poprzedzone odpowiednim przygotowaniem kandydatów. To przygotowanie dokonuje się w ramach katechizacji młodzieży w szkole. Ponadto powinno być zorganizowane przygotowanie bezpośrednie przy parafii, w którym mają być zaangażowani rodzice bierzmowanych, świadkowie, inni wychowawcy, jak i cała wspólnota parafialna.

Katecheza szkolna powinna wspierać przygotowanie kandydatów prowadzone przy parafii. W tym celu należy w ramach katechezy przede wszystkim wyjaśnić szczegółowo zasady wiary i moralności (Credo i Dekalog), które bierzmowani zobowiązują się mężnie wyznawać i według nich postępować. Należy również ukazać rolę Ducha Świętego w praktykowaniu zasad wiary i moralności. Modlitwę Pańską, Skład Apostolski i Dekalog kandydaci muszą rozumieć i umieć na pamięć.

Kandydaci do bierzmowania powinni złożyć wyznanie wiary, znajdować się w stanie łaski i mieć intencję przyjęcia tego sakramentu, a podczas obrzędu bierzmowania wyrzec się złego ducha i wyznać wiarę. „Powinni też być przygotowani do podjęcia zadania ucznia i świadka Chrystusa we wspólnocie Kościoła oraz w sprawach doczesnych” (KKK, 1319).

Przygotowanie w parafii obejmuje min.: spotkania ewangelizacyjne (ożywianie wiary), spotkania modlitewne (wyrażanie i przeżywanie wiary poprzez liturgię), przekazanie treści dogmatycznych dotyczących sakramentu bierzmowania, poznanie zobowiązań moralnych wynikających z przyjęcia sakramentu dojrzałości, przygotowanie liturgiczne uroczystości bierzmowania, przygotowanie i przystąpienie do sakramentu pokuty.

Kandydaci do przyjęcia sakramentu bierzmowania powinni systematycznie i czynnie uczestniczyć w niedzielnych Mszach św. i nabożeństwach okresowych związanych z rokiem liturgicznym, brać udział w rekolekcjach parafialnych bądź szkolnych, przystępować do sakramentu pokuty.

W ramach spotkań przed bierzmowaniem należy zorganizować spotkania z rodzicami kandydatów do przyjęcia sakramentu dojrzałości. Tematem spotkań powinno być wyjaśnienie rodzicom znaczenia i skutków przyjmowanego przez ich dzieci sakramentu, jak również omówienie problemów wychowawczych związanych z wiekiem dojrzewania.

Do przyjęcia sakramentu bierzmowania może być dopuszczony kandydat, który:

– posiada wystarczającą znajomość prawd wiary i moralności chrześcijańskiej oraz świadomość, czym są sakramenty, przede wszystkim sakrament bierzmowania;
– otrzyma przynajmniej ocenę dostateczną z nauki religii na koniec semestru;
– otrzymał pozytywną opinię katechety;
– uczestniczył w programie przygotowującym do przyjęcia sakramentu bierzmowania organizowanym przy parafii;
– odbył rozmowę kwalifikacyjną dopuszczają do przyjęcia sakramentu dojrzałości z proboszczem bądź kapłanem odpowiedzialnym za przygotowanie kandydatów. Rozmowa ma na celu lepsze poznanie kandydata i ocenę jego dyspozycji do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Duchowny odpowiedzialny za przygotowanie uroczystości bierzmowania powinien pouczyć kandydatów o znaczeniu wybieranego przez nich imienia, jak również przypomnieć młodzieży, aby sakrament dojrzałości przyjmowała w odświętnym stroju.

Dzień uroczystości bierzmowania jest świętem całej parafii, dlatego należy wcześniej poinformować wiernych o dacie i godzinie uroczystości. Ponadto należy pamiętać, aby: kościół był odświętnie ozdobiony, przedstawiciele rodziców wyrazili prośbę o udzielenie sakramentu bierzmowania ich dzieciom, podczas liturgii brali czynny udział kandydaci, rodzice i świadkowie, po Komunii św. nowo bierzmowani złożyli podziękowanie za udzielenie im sakramentu.

W wyjątkowych sytuacjach osobom odpowiednio przygotowanym, udziela się sakramentu bierzmowania w kościele św. Barbary w Sosnowcu. Osoba zgłaszająca się w wyznaczonym terminie powinna: posiadać zaświadczenie od proboszcza stwierdzające przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania, znać przebieg liturgii sakramentu bierzmowania, wiedzieć, czym jest sakrament bierzmowania, w jakim celu się go przyjmuje i do czego zobowiązuje chrześcijanina, przystąpić wcześniej do sakramentu pokuty.

Świadek Bierzmowania musi spełniać warunki określane prawem kościelnym.

– Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.

Do przyjęcia zadania świadka może być dopuszczony ten, kto:

1. jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców;

2. ukończył szesnaście lat;

3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (nie może to być osoba po rozwodzie)

4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanie.

Zachęca się, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.